تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق وکالت در نکاح در 28 صفحه تهیه و تنظیم گردیده و در اختیار شما قرارداده شده است.


چکيده:
وکالت عقد جايزي است و از اموري که مي‌توان براي انجام آن وکيل گرفت، عقد نکاح است و در واقع اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد. بلکه گاهي از طريق وکالت واقع مي‌شود. و از نظر فقهي در کليه اموري که غرض شارع بر وقوع بالمباشره آن تعلق نيافته است، اعطاي وکالت انجام آن به ديگري بلامانع و ضابطه¬ي تشخيص اين امور عرف متشرعه است.
محدوده¬ي وکالت، در همه عقود و معاملات است و عقد نکاح يکي از مواردي است که قابليت وکيل گرفتن را دارد. و طبق ماده 107/ق.م هر يک از مرد و زن مي‌تواند براي عقد نکاح وکالت به غير دهد.
براي تحقق دو اراده تعدد اعتباري کافي است و در عمل اين سيره در دفاتر ازدواج اجرا مي‌شود. و يک نفر عاقد وکالتاً از زوجين صيغه¬ي عقد را جاري مي کند. در وکالت، وکيل بايد توجه به مصلحت موکل داشته باشد و از حدود اختيار خودش خارج نشود و اين مطلب را قانون مدني در ماده 677 بيان مي‌کند.
بنابراين اگر وکيل مصلحت را در نظر نگرفت و از حدود اختيار خارج شد، عقدي که جاري مي‌سازد فضولي خواهد بود. و در تمام انواع فضولي حتي در جايي که در تعيين مهر دخالت بي جا مي‌کند، صحّت عقد متوقف بر اجازه موکل است.
وکالت در نکاح در شريعت اسلام اعم از سنّي و شيعه مورد پذيرش قرار گرفته است.
ولي در اديان ديگر مانند مسيحيت اصل عدم جواز وکالت در نکاح است.
کلید واژه : 
   وکالت: وکیل شدن یا وکیل کردن                              زوج  : مرد 
موکل : زوج                                               زوجه :  زن 
موکله : زوجه                                             نکاح:  ازدواج
  

 

 

«مقدمه» 
الف- تعريف و تبيين موضوع تحقيق:

وکالت در نکاح: وجود اراده در نکاح و قراردادهايي ديگر به تنهايي کافي براي تحقق قرارداد نيست، بلکه بايد بيان و اظهار شود. يک مسأله قابل توجه نحوه اظهار اراده در نکاح است. اظهار اراده در نکاح هميشه به وسيله طرف نکاح صورت نمي‌گيرد. بلکه گاهي از طريق وکالت واقع مي‌شود. وکالت در نکاح در حقوق ايران به پيروي از فقه اسلامي پذيرفته شده است.
ب- هدف وضرورت تحقيق:
هميشه اين فکر در ذهن خودم بود که چرا عقد نکاح را يک نفر ديگر مي‌خواند و مبناي فقهي و حقوقي اين کار چيست؟ لذا به دنبال اين ضرورت، اين تحقيق را انجام دادم.
ج پرسش اصلي
آيا وکالت در نکاح صحيح است يا نه؟
و- پرسشهاي فرعي:
1- محدوده وکالت چه مقدار است؟
2- وکالت زوجه چند صورت است؟
3- اگر وکيل از حدود وکالت تجاوز کرد چه حکمي دارد؟
4- وکيل تا چه حدي بايد مصلحت موکل را رعايت کند؟
5- شرايط وکيل و عاقد چيست؟
6- عقد نکاح فضولي چگونه از طريق وکالت ايجاد مي‌شود؟
7- آيا مذاهب غير شيعه و کشورهاي ديگر وکالت در نکاح را قبول دارند يا نه؟ به بيان ديگر بحث تطبيقي در مورد موضوع چگونه است؟
هـ ‌ـ پيشينه تحقيق:
طبق مطالعات صورت گرفته هيچ گونه مقاله يا پايان‌نامه‌اي در اين مورد نوشته نشده است. بلکه کتب فقهي و حقوقي به اين مطلب پرداخته‌اند و توضيح داده‌اند
.                                  


خرید آنلاین